اولین تمرین کاراته ملی پوشان کاراته کشورمان در سالن دوازده هزار نفری آزادی