نامگذاری یکی از میادین مازندران به نام شهید کاراته کا