برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران با حضور نمایندگان کاراته