حضور وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک در تمرین تیم ملی