استاژ فنی و عملی سبک شورین کمپو کای کان برگزار شد

سبک شورین کمپو کای کان استاژ فنی و عملی خود را با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار کرد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، استاژ فنی و عملی سبک شورین کمپو کای کان در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد


این استاژ طی روز های ۲۵ و ۲۶ شهریور در خانه کاراته سبک شورین کمپو کای کان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم