برگزاری جلسه کمیته فنی سبک های آزاد

تصمیم گیری در خصوص حذف پیشوند یا پسوند سازمان، انجمن جهانی، فدراسیون جهانی از نام سبک ها

دهمین جلسه کمیته فنی سبک های آزاد فدراسیون کاراته امروز برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کارته، دهمین جلسهکمیته فنی سبک های آزاد فدراسیون کاراته با حضور سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون واعضای این کمیته امروز چهارشنبه در محل فدراسیون برگزار شد.

 

در این جلسه در خصوص تشکیلات و سازمان های فعالدر سبک های آزاد بحث و گفتگو شد و مصوب گردید که سبک ها پیشوند سازمان ، انجمنجهانی، فدراسیون جهانی و ... را حذف نمایند و تحت نام سبک فعالیت نمایند.البته ایناقدام به گونه ای خواهد بود که منافاتی با امتیازات کسب شده بین المللی انهانداشته باشد.

 

مقرر گردید در گام نخست فول کنتاکت نسبت بهتغییرات در اساسنامه داخلی خود اقدام و از پیشوند و پسوند سازمان در عنوان سبکاستفاده نکند تا با سایر سبکهای تحت پوشش فدراسیون کاراته هماهنگ شود.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم