نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کاتا بانوان معرفی شدند

با برگزاری دومین مرحله انتخابی تیم ملی کاتا بانوان، نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کاتا انفرادی و تیمی معرفی شدند.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، با برگزاری دومین مرحله از انتخابی تیم ملی کاتا بانوان در چهار دور، نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی کاتا بانوان معرفی شدند.


در دور اول و دور دوم مسابقات ۱۶ شرکت کننده با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت جمع امتیازات چهار نفر برتر آن ها به مرحله بعدی راه یافتند.


در دور سوم و چهارم نیز، فاطمه صادقی، مهسا افسانه، نگین باقری و فاطمه ایمانی کاتا های خود را به اجرا در آوردند تا در مجموع امتیازات دور سوم و چهارم؛ فاطمه صادقی به عنوان نفر اول و مهسا افسانه به عنوان نفر دوم در بخش کاتا انفرادی بانوان به اردو های تیم ملی کاراته دعوت شدند.


در کاتا تیمی نیز ۱۱ تیم طی دو دور با یک دیگر به رقابت پرداختند که مجموع چهار تیم برتر آن ها به مرحله بعدی راه یافتند.در دور سوم و چهارم نیز چهار تیم راه یافته به این مرحله کاتا های خود را به اجرا در اوردند تا در نهایت، تیم تهران با ترکیب: شادی جعفری زاده، الناز تقی پور، نجمه قاضی زاده به عنوان تیم اول و تیم کرمان با ترکیب زهرا سادات حسینی، ساحل صادقی، فاطمه توکلب به عنوان تیم دوم به اردو های تیم ملی کاتا تیمی بانوان راه یافتند.نتایج کاتا انفرادی و کاتا تیمی این مسابقات به شرح زیر است:دور اول کاتا انفرادی :


۱. فاطمه صادقی از استان تهران با امتیاز  ۲۵.۴۰

۲. مهسا افسانه از استان تهران با امتیاز  ۲۵.۲۰

۳. نگین باقری از استان تهران با امتیاز  ۲۴.۴۰

۴. حدیث جمال از استان تهران با امتیاز  ۲۴.۲۰

۵. زینب السادات حسینی از استان تهران با امتیاز  ۲۴.۰۰

۵. فاطمه ایمانی از استان تهران با امتیاز  ۲۴.۰۰

۷. پریسا رحمانی از استان تهران با امتیاز  ۲۳.۸۰

۸. سپیده امینی از استان تهران با امتیاز  ۲۳.۶۰

۹. شادی جعفری زاده از استان تهران با امتیاز  ۲۳.۴۰

۱۰. تینا شعبانی از استان اصفهان با امتیاز  ۲۳.۰۰

۱۰. صبا امیریان از استان کرمانشاه با امتیاز  ۲۳.۰۰

۱۰. پروانه سلیمانی از استان تهران با امتیاز  ۲۳.۰۰

۱۳. زهرا سادات قطب زاده از استان البرز با امتیاز  ۲۲.۸۰

۱۴. زهرا دبیری از استان یزد با امتیاز  ۲۲.۴۰

۱۴. پریا حیدری از استان خراسان رضوی با امتیاز  ۲۲.۴۰

۱۶. فاطمه حبیبی از استان یزد با امتیاز  ۲۱.۸۰دور دوم کاتا انفرادی:


۱. فاطمه صادقی از استان تهران با امتیاز  ۲۵.۶۰

۲. مهسا افسانه از استان تهران با امتیاز  ۲۵.۴۰

۳. نگین باقری از استان تهران با امتیاز  ۲۵.۰۰

۴. فاطمه ایمانی از استان تهران با امتیاز  ۲۴.۸۰

۵. حدیث جمال از استان تهران با امتیاز  ۲۴.۶۰

۶. زینب السادات حسینی از استان تهران با امتیاز ۲۴.۲۰

۶. پریسا رحمانی از استان تهران با امتیاز  ۲۴.۲۰

۸. سپیده امینی از استان تهران با امتیاز  ۲۳.۸۰

۹. شادی جعفری زاده از استان تهران با امتیاز  ۲۳.۴۰

۹. پروانه سلیمانی از استان تهران با امتیاز  ۲۳.۴۰

۱۱. صبا امیریان از استان کرمانشاه با امتیاز  ۲۳.۰۰

۱۲. تینا شعبانی از استان اصفهان با امتیاز  ۲۲.۶۰

۱۳. زهرا سادات قطب زاده از استان البرز با امتیاز  ۲۲.۴۰

۱۴. پریا حیدری از استان خراسان رضوی با امتیاز  ۲۲.۲۰

۱۵. فاطمه حبیبی از استان یزد با امتیاز  ۲۱.۶۰

۱۶. زهرا دبیری از استان یزد با امتیاز  ۲۱.۴۰


رفع تساوی برای مشخص شدن چهارمین نفر صعود کننده


حدیث جمال از استان تهران با امتیاز  ۲۴.۶۰

فاطمه ایمانی از استان تهران با امتیاز  ۲۴.۸۰دور سوم کاتا انفرادی:


فاطمه صادقی از استان تهران با امتیاز  ۲۵.۸۰

۲. مهسا افسانه از استان تهران با امتیاز  ۲۵.۲۰

۳. نگین باقری از استان تهران با امتیاز  ۲۴.۴۰

۴. فاطمه ایمانی از استان تهران با امتیاز  ۲۳.۶۰دور چهارم کاتا انفرادی:


۱. فاطمه صادقی از استان تهران با امتیاز  ۲۵.۸۰

۲. مهسا افسانه از استان تهران با امتیاز  ۲۵.۲۰

۳. نگین باقری از استان تهران با امتیاز  ۲۴.۶۰

۴. فاطمه ایمانی از استان تهران با امتیاز  ۲۴.۰۰دور اول کاتا تیمی:۱. تیم تهران با امتیاز  ۲۴.۰۰

(شادی جعفری زاده، الناز تقی پور، نجمه قاضی زاده)


۱. تیم کرمان با امتیاز  ۲۴.۰۰

(زهرا سادات حسینی، ساحل صادقی، فاطمه توکلی)


۳. تیم تهران دو با امتیاز  ۲۳.۸۰

(زینب السادات حسینی، سپیده امینی، نگین ابراهیمی)


۳. تیم مازندران با امتیاز  ۲۳.۸۰

(ستاره خاکپور، آرزو لونجی، محدثه نائیجی)


۵. تیم تهران سه با امتیاز  ۲۳.۶۰

(ماریا حسینی سلیمی، الهه پاشازاده، نرگس نجفی)


۶. تیم خراسان رضوی با امتیاز  ۲۲.۴۰

(حنانه باغبان، فاطمه نخعی، زهرا صالحی)


۷. تیم اصفهان با امتیاز ۲۲.۲۰

(پریسا محمد حسینی، هما رستگار، نرگس ریاحی)


۷. تیم اصفهان دو با امتیاز  ۲۲.۲۰

(گلشید بابادی، زهرا حیدری، فاطمه مومنی)


۹. تیم کرمانشاه با امتیاز  ۲۱.۸۰

(صبا امیریان، سعیده بهرامی، پرنیا کریمی)


۹. تیم تهران چهار با امتیاز  ۲۱.۸۰ 

(فاطمه میرزایی، لیلا خانی، ریحانه سلیمان زاده)


۱۱. تیم یزد با امتیاز  ۲۱.۰۰

(زهرا پور عباسی، زهرا دبیری، فاطمه حبیبی)
دور دوم کاتا تیمی: ۱. تیم تهران با امتیاز  ۲۴.۲۰

(شادی جعفری زاده، الناز تقی پور، نجمه قاضی زاده)


۲. تیم کرمان با امتیاز  ۲۴.۰۰

(زهرا سادات حسینی، ساحل صادقی، فاطمه توکلی)


۲. تیم تهران دو با امتیاز  ۲۴.۰۰

(زینب السادات حسینی، سپیده امینی، نگین ابراهیمی)


۴. تیم مازندران با امتیاز  ۲۳.۲۰

(ستاره خاکپور، آرزو لونجی، محدثه نائیجی)


۵. تیم تهران سه با امتیاز  ۲۲.۸۰

(ماریا حسینی سلیمی، الهه پاشازاده، نرگس نجفی)


۵. تیم اصفهان با امتیاز  ۲۲.۸۰

(پریسا محمد حسینی، هما رستگار، نرگس ریاحی)


۷. تیم اصفهان دو با امتیاز  ۲۲.۲۰

(گلشید بابادی، زهرا حیدری، فاطمه مومنی)


۷. تیم تهران چهار با امتیاز  ۲۲.۲۰

(فاطمه میرزایی، لیلا خانی، ریحانه سلیمان زاده)


۹. تیم خراسان رضوی با امتیاز  ۲۲.۰۰

(حنانه باغبان، فاطمه نخعی، زهرا صالحی)


۱۰. تیم کرمانشاه با امتیاز  ۲۱.۶۰

(صبا امیریان، سعیده بهرامی، پرنیا کریمی)


۱۱. تیم یزد با امتیاز  ۲۱.۴۰

(زهرا پور عباسی، زهرا دبیری، فاطمه حبیبی)کاتا تیمی دور سوم:


۱. تیم تهران با امتیاز  ۲۴.۶۰

(شادی جعفری زاده، الناز تقی پور، نجمه قاضی زاده)


۲. تیم کرمان با امتیاز  ۲۳.۸۰

(زهرا سادات حسینی، ساحل صادقی، فاطمه توکلی)


۲. تیم تهران دو با امتیاز  ۲۳.۴۰

(زینب السادات حسینی، سپیده امینی، نگین ابراهیمی)


۴. تیم مازندران با امتیاز  ۲۳.۰۰

(ستاره خاکپور، آرزو لونجی، محدثه نائیجی)کاتا تیمی دور چهارم:


۱. تیم تهران با امتیاز  ۲۴.۶۰

(شادی جعفری زاده، الناز تقی پور، نجمه قاضی زاده)


۲. تیم کرمان با امتیاز  ۲۳.۸۰

(زهرا سادات حسینی، ساحل صادقی، فاطمه توکلی)


۲. تیم تهران دو با امتیاز  ۲۳.۶۰

(زینب السادات حسینی، سپیده امینی، نگین ابراهیمی)


۴. تیم مازندران با امتیاز  ۲۳.۰۰

(ستاره خاکپور، آرزو لونجی، محدثه نائیجی)

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم