فدراسیون جهانی کاراته به نقل از کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد

تعویق 4 ساله در برگزاری مسابقات المپیک جوانان داکار سنگال

مسابقات المپیک جوانان که قرار بود در سال 2022 در داکار (سنگال) برگزار شود، 4 سال به تعویق افتاد

به گزارش روابط عمومیفدراسیون کاراته، فدراسیون جهانی کاراته امروز اعلام کرد که بر اساس اعلام کمیتهبین المللی المپیک، مسابقات المپیک جوانان که قرار بود سال 2022 در داکار (سنگال)برگزار شود ، به سال 2026 موکول شد

 

.کاراتهیکی از رشته های ورزشی است که قرار است در المپیک جوانان حضور داشته باشد.طبقاعلام قبلی کمیته بین المللی المپیک، قرار بود در مسابقات المپیک جوانان 72 کاراتهکای دختر و پسر در 6 وزن کومیته به رقابت با یکدیگر بپردازند.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم