نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کاتا آقایان معرفی شدند

با برگزاری دومین مرحله انتخابی تیم ملی کاتا آقایان، نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کاتا انفرادی و تیمی معرفی شدند.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، با برگزاری دومین مرحله از انتخابی تیم ملی کاتا آقایان در چهار دور، نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی کاتا آقایان معرفی شدند.


در دور اول و دور دوم مسابقات ۱۰ شرکت کننده با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت جمع امتیازات چهار نفر برتر آن ها به مرحله بعدی راه یافتند.


در دور سوم و چهارم نیز، ابوالفضل شهرجردی، علی زند، مهدی رضایی و جاوید بهمن جاه کاتا های خود را به اجرا در آوردند تا در مجموع امتیازات دور سوم و چهارم؛ ابوالفضل شهرجردی به عنوان نفر اول و علی زند به عنوان نفر دوم در بخش کاتا انفرادی به اردو های تیم ملی کاراته دعوت شدند.


در کاتا تیمی نیز چهار تیم طی سه دور با یک دیگر به رقابت پرداختند که در مجموع این سه دور دو تیم برتر به اردوی تیم ملی کاراته راه یافتند.


تیم استان مرکزی با ترکیب: علی زند، ابوالفضل شهرجردی، میلاد فرازمهر به عنوان تیم اول و تیم استان کرمان با ترکیب علیرضا ابوالحسنی، سید بهروز حسینی نسب، عباس حیاتی فر به عنوان تیم دوم به اردو های تیم ملی کاتا تیمی آقایان راه یافتند.نتایج کاتا انفرادی و کاتا تیمی این مسابقات به شرح زیر است:


نتایج دور اول کاتا انفرادی:


۱. ابوالفضل شهرجردی از استان مرکزی با  ۴۱.۶۰  امتیاز

۲. علی زند از استان مرکزی با  ۴۰.۲۰  امتیاز

۳. جاوید بهمن جاه از استان فارس با  ۳۷.۸۰ امتیاز

۴. مهدی رضایی از استان کرمان با  ۳۷.۴۰  امتیاز

۵. سیروس خالقی از استان خراسان رضوی با  ۳۷.۰۰  امتیاز

۶. سهند اسلامی از استان آذربایجان شرقی با  ۳۵.۸۰  امتیاز

۷. محمد صدرا شیدزی از استان آذربایجان شرقی با  ۳۴.۴۰  امتیاز 

۸. محمد حسین خدادادی از استان مرکزی با  ۳۳.۲۰  امتیاز

۹. مهدی شجاعی از استان کرمان با  ۳۳.۰۰ امتیاز

۱۰. رضا پور دهقان از استان کرمان با  ۳۲.۸۰  امتیازنتایج دور دوم کاتا انفرادی:


۱. ابوالفضل شهرجردی از استان مرکزی با  ۴۱.۸۰  امتیاز

۲. علی زند از استان مرکزی با  ۳۹.۸۰  امتیاز

۳. جاوید بهمن جاه از استان فارس با  ۳۸.۴۰  امتیاز

۴. مهدی رضایی از استان کرمان با  ۳۷.۴۰  امتیاز

۵. سیروس خالقی از استان خراسان رضوی با  ۳۷.۲۰ امتیاز

۶. سهند اسلامی از استان آذربایجان شرقی با  ۳۶.۶۰  امتیاز

۷. مهدی شجاعی از استان کرمان با  ۳۵.۲۰  امتیاز

۸. محمد صدرا شیدزی از استان آذربایجان شرقی با  ۳۴.۸۰  امتیاز 

۹. رضا پور دهقان از استان کرمان با  ۳۳.۲۰  امتیاز

۱۰. محمد حسین خدادادی از استان مرکزی با  ۳۳.۰۰  امتیازنتایج دور سوم کاتا انفرادی: 


۱. ابوالفضل شهرجردی از استان مرکزی  با امتیاز  ۲۵.۴۰

۲. علی زند از استان مرکزی  با امتیاز  ۲۵.۰۰

۳. مهدی رضایی از استان کرمان  با امتیاز  ۲۳.۸۰

۴. جاوید بهمن جاه از استان فارس  با امتیاز  ۲۳.۶۰نتایج دور چهارم کاتا انفرادی:


۱. ابوالفضل شهرجردی از استان مرکزی با امتیاز  ۲۵.۴۰

۲. علی زند از استان مرکزی با امتیاز  ۲۵.۲۰

۳. مهدی رضایی از استان کرمان با امتیاز  ۲۴.۲۰

۴. جاوید بهمن جاه از استان فارس با امتیاز  ۲۴.۰۰نتایج دور اول کاتا تیمی:


۱. تیم مرکزی با امتیاز  ۲۴.۶۰

(علی زند، ابوالفضل شهرجردی، میلاد فرازمهر)

۲. تیم کرمان با امتیاز  ۲۳.۸۰

(علیرضا ابوالحسنی، سید بهروز حسینی نسب، عباس حیاتی فر)

۳. تیم آذربایجان شرقی با امتیاز  ۲۲.۸۰

(سهند اسلامی، مهدی حق نظری، محمد صدرا شیدزی)

۴. تیم اصفهان با امتیاز  ۲۱.۸۰

(محمد حسین امامی، مجتبی علی اکبری، امین قیصری)نتایج دور دوم کاتا تیمی:


۱. تیم مرکزی با امتیاز  ۲۵.۲۰

(علی زند، ابوالفضل شهرجردی، میلاد فرازمهر)

۲. تیم کرمان با امتیاز  ۲۴.۴۰

(علیرضا ابوالحسنی، سید بهروز حسینی نسب، عباس حیاتی فر)

۳. تیم آذربایجان شرقی با امتیاز  ۲۳.۴۰

(سهند اسلامی، مهدی حق نظری، محمد صدرا شیدزی)

۴. تیم اصفهان با امتیاز  ۲۱.۴۰

(محمد حسین امامی، مجتبی علی اکبری، امین قیصری)نتایج دور سوم کاتا تیمی: 


۱. تیم مرکزی با امتیاز  ۲۵.۴۰

(علی زند، ابوالفضل شهرجردی، میلاد فرازمهر)

۲. تیم کرمان با امتیاز  ۲۴.۸۰

(علیرضا ابوالحسنی، سید بهروز حسینی نسب، عباس حیاتی فر)

۳. تیم آذربایجان شرقی با امتیاز  ۲۳.۶۰

(سهند اسلامی، مهدی حق نظری، محمد صدرا شیدزی)

۴. تیم اصفهان با امتیاز  ۲۱.۰۰

(محمد حسین امامی، مجتبی علی اکبری، امین قیصری)

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم