سالن افراسیابی، میزبان هفته دوم سوپر لیگ سبکهای آزاد کاراته

هفته دوم سوپر لیگ سبکهای آزاد کاراته مردان و بانوان روز جمعه 28 دی ماه در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می شود

به گزارش سایت فدراسیون کاراته، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ سبکهای آزاد، سوپر لیگ بانوان صبح روز جمعه در سالن شهید افراسیابی برگزار خواهد شد و لیگ مردان هم بعدازظهر در همان سالن انجام می شود.برنامه دیدارهای هفته دوم سوپر لیگ مردان:مرحله اول: آکادمی زاگرس - استراحتکویر سیرجان با آکادمی ضیاییاکادمی حیدری با هیات کاراته ماهشهرنیروی زمینی با مناطق نفت خیز جنوب متفکرین دشت ورامین با مس شهربابک کرمان ملی حفاری با آکادمی مومنی آسیا ماسه ساز با آکادمی لطف زاده مرحله دوم: نیروی زمینی- استراحت آکادمی زاگرس با آکادمی ضیاییآکادمی حیدری با کویرسیرجان متفکرین دشت ورامین با هیات کاراته ماهشهرملی حفاری با مناطق نفت خیز جنوب آسیاماسه ساز با مس شهربابک کرمان آکادمی لطف زاده با آکادمی مومنی دیدارهای معوقه: آکادمی ضیایی- استراحتکویر سیرجان با هیات کاراته ماهشهرآکادمی زاگرس با مناطق نفت خیز جنوب آکادمی حیدری با مس شهر بابک کرمان نیروی زمینی با آکادمی مومنی متفکرین دشت ورامین با آکادمی لطف زادهملی حفاری با آسیا ماسه سازبرنامه هفته دوم سوپر لیگ بانوان :مرحله اول: شهید مکی نژاد با آکادمی عبدالهیپارس آمود با آسیا ماسه سازآکادمی زاگرس با ذوالفقار کرمان بانک حکمت ایرانیان با تیم سپاهمرحله دوم: پارس آمود با آکادمی عبدالهیآکادمی زاگرس با شهید مکی نژادبانک حکمت ایرانیان با آسیا ماسه سازتیم سپاه با ذوالفقار کرمان
کلمات کلیدی